Biedrība „Darīsim paši!” izsludina projektu pieteikumu konkursu 1.kārtu (R1 – “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”)

Biedrības “Darīsim paši!” paziņojums par atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:08.04.2024. – 08.05.2024
Kārtas kopējais finansējums:250`000.00 EUR
Projektu īstenošanas teritorija:Kuldīgas novads, tai skaitā Kuldīgas un Skrundas pilsēta
Projektu īstenošanas termiņš:viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu
Biedrības “Darīsim paši!” kontaktinformācija: 
Biroja adrese:Ventspils iela 16, Kuldīga
Kontaktpersona:Ieva Birbele
Tālrunis:+371 29463295
e-pasts:darisim.pasi@gmail.com
Informācija biedrības mājaslapā:https://www.darisimpasi.lv/leader/vietejas-attistibas-strategija/
Saite uz projektu kārtu sadaļu:https://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2023-2027/sludinajums/
Informācija par projektu konkursu pieejama Lauku atbalsta dienesta mājaslapā:https://www.lad.gov.lv/lv/pieteiksanas-termini-uz-pasakumu-elfla-2023-2027
Mērķis M1VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA
RīcībaR1 Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai
Atbalsta apmērs250`000.00 EUR
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.580 10. punktā minētā darbība1. Produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū, atpazīstamības tēla veidošana, kvalitatīvu darba apstākļu radīšana un darbinieku produktivitātes kāpināšana; 2. produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.
Rīcības R1 aprakstsRīcības ietvaros paredzēts atbalstīt: – jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanu, to realizēšanu tirgū, atpazīstamības veidošanu, kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu un darbinieku produktivitātes kāpināšanu. – produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanu vai labiekārtošanu, jaunu realizācijas veidu ieviešanu un to atpazīstamības veidošanu. Lielākas atbalsta intensitātes projektiem, kuros: – tiek attīstīta vai radīta ražošana, – tiek radīts jauns vai attīstīts esošs tūrisma piedāvājums biedrības teritorijā ārpus Kuldīgas pilsētas, (netiek atbalstīta jaunu viesu māju būvniecība), – tiek radīta inovācija teritorijā, – tiek radīti veselības pakalpojumi, atbilstoši NACE kodam – 86.2.; 86.9. vai radīti sociālās aprūpes pakalpojumi 87.30.; 87.90.; 88.10.; 88.9.; 88.91.; 88.99.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam50`000.00 EUR  
Atbalsta intensitātePamata atbalsta intensitāte 40%, kuru var palielināt atbilstoši 3.2.sadaļas 6.tabulā minētajiem kritērijiem SVVA stratēģijā.
Papildu nosacījumi saskaņā ar VRG stratēģiju un 1.kārtas sludinājumu1.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegāde un uzstādīšanas izmaksas. Nav atbalstāmas jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas izmaksas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem), kā arī būves atjaunošanas izmaksas, ja nepieciešams tehniski vai funkcionāli uzlabot valsts aizsargājamā kultūras pieminekļu sarakstā iekļautu būvi, kas ir tūrisma pakalpojuma sniegšanas vieta, vai ražošanas būvi, un būves restaurācijas izmaksas, jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, nav attiecināma pārvietojamās moduļu, konteineru u.c. tipa ēkas iegāde.

Ar pilnu sludinājuma tekstu iepazīties >>ŠEIT

Saistošie dokumenti >>ŠEIT