BIEDRĪBA “DARĪSIM PAŠI!” IZSLUDINA EZF 5.KĀRTU

akt

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 5.kārtai notiks no 2014. gada 06.oktobra līdz 2014.gada 06.novembrim ar kopējo finansējumu 3700.33 EUR.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.–2013. gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:

Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:

Rīcība „Zivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”

Plānotās darbības:
5.1.Atbalsts zivsaimniecības un tūrisma pakalpojumu dažādošanai vai pielāgošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
5.2. Atbalsts aprīkojuma iegādei.

Mērķis: sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu teritorijas attīstīšanā.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, LV-3301, www.darisimpasi.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems: biedrības „Darīsim paši!” birojā Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301. Elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Kontaktpersona: Ginta Ivanovska, koordinatores vietniece, tālr.25953523,
e-pasts: ginta.ivanovska@gmail.com.

  • Ar rīcības plānu 5.kārtai var iepazīties ŠEIT>>
  • Ar projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties ŠEIT>>