Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas I kārtu Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 20.decembra līdz 2011.gada 20.janvārim.

I kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 296 202.22 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

 

5.1. Aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros rīcības:

 

5.1.1.Rīcība Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija” pieejamais finansējums Ls 216 202.22.

Plānotās darbības:

1.      Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija;

5.1.2.Rīcība Vietējas nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem” pieejamais finansējums 20 000.00 LVL.

Plānotās darbības:

1.      Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem;

5.1.3.Rīcība Teritorijas labiekārtošana” pieejamais finansējums 20 000.00 LVL.

Plānotās darbības:

1.      Teritorijas labiekārtošana.

 

Mērķis: sekmēt iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos.

 

5.2. Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:

 

5.2.1. RīcībaTūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, pieejamais finansējums 20 000.00 LVL.

Plānotās darbības:

1.      Tūrisma pakalpojumu dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Mērķis: sekmēt apkārtējā vidē esošo resursu saglabāšanu un racionālu izmantošanu teritorijas attīstīšanā.

 

 

5.3. Aktivitātes „Ekonomikas darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana” ietvaros rīcība:

 

5.3.2. Rīcība Ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošana zivsaimniecības uzņēmumā”, pieejamais finansējums 20 000.00 LVL.

Plānotās darbības:

1. Sīkā uzņēmuma izveide, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību;

2. Ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošana zivsaimniecības uzņēmumā.

 

Mērķis: sekmēt uzņēmējdarbības attīstību teritorijā.

 

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu:   no 0 – 2.0 ( 0 = neatbilst; 0.5 = vāji; 1.0 = apmierinoši; 1.5 = labi; 2.0 = ļoti labi ).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību:

Nr. Kritērijs

Maksimālo punktu skaits

1. Projekta iesnieguma veidlapas atbilstība.

Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

( novērtē no 0-2 punktiem )

2. Projekta saturiskā atbilstība rīcībai.

Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

( novērtē no 0-2 punktiem )

3. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt labojumus.

( novērtē no 0-2 punktiem )

4. Projekta novitāte tā darbības teritorijā.

( novērtē no 0-2 punktiem )

5. Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk.mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu.

( novērtē no 0-2 punktiem )

6. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe.

( novērtē no 0-2 punktiem )

7. Izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, tosamērojamība ar plānotajiem rezultātiem.

( novērtē no 0-2 punktiem )

8. Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits.

Projekta rezultātā tiek radītas jaunas pilna laika darba vietas ( ja attiecināms ) 2 punkti

Projekta rezultātā tiek radītas jaunas nepilna laika darba vietas ( ja attiecināms ) 1 punkts

Projekta rezultātā netiek radītas darba vietas 0 punkti

9. Projekta publicitāte un informācijas izplatīšana.

( novērtē no 0-2 punktiem )

10. Projekta ilgtspēja.

( novērtē no 0-2 punktiem )

11. Projektā ietverti objektīvi, pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji.

( novērtē no 0-2 punktiem )

12. Projekta atbilstība Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

( novērtē no 0-2 punktiem )

13. Projekta ieviesējs LEADER 4.ass projektu iesniegumu konkursu ietvaros iesniedzis

1 projektu – 2 punkti, 2 projektus -1, 3 un vairāk projektus – 0 punkti.

 

Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits – 26. Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai –13.

Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji:

  1. Pie vienāda punktu skaita priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.
  2. Gadījumā, ja vienas pašvaldības teritorijā vietējās iniciatīvas grupas iesniegušas vairākus projektus, VRG Padome patur sev tiesības pie vienāda punktu skaita atbalstīt citas teritorijas vietējās iniciatīvas grupas iesniegto projektu, kas ir vienīgais savā teritorijā, lai nodrošinātu vienmērīgu teritorijas attīstību.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama: biedrības „Darīsim paši!” birojā, mājas lapā www.darisimpasi.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā –  www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumus pieņems: Liepājas ielā 14., 2.stāvā, Kuldīgā, LV-3301, tālr.26691192.

 

15.11.2010.

Dace Strazdiņa

Biedrības „Darīsim paši!”

koordinatores vietniece/ EZF administratīvā vadītāja

tālr.: 26691192

e-pasts: dace.strazdina@gmail.com