7.kārtas projektu pieteikumu rindošanas rezultāti

This image has an empty alt attribute; its file name is image.png

LAP pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”

Biedrība “Darīsim paši!”
7.kārta (16.02.2020.-16.03.2020.)
1.rīcībā “Vietējās ekonomikas stiprināšana” sarindoto pieteikumu saraksts
Publiskais finansējums EUR 197`080.22 EUR

! Lēmumi par projektu atbilstību stratēģijai ir nosūtīti Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā sadaļā “VRG dokumenti”.