3.kārtā apstiprinātie projekti

2. rīcība: Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai

Projekta nosaukums: Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana Pētera ielā 10, Kuldīgā

Atbalsta pretendents: BDR “MESS”

Kopējais finansējums: 32325.48 EUR

Publiskais finansējums: 27000.00 EUR

Multifunkcionāla sporta un aktīvās atpūtas laukuma ierīkošana ir biedrības “MESS” jauniešu iecere, lai sakārtotu pašvaldībai piederošo teritoriju Pētera ielā 10, Kuldīgā. Projekta īstenošana nodrošinās sporta un aktīvās atpūtas pieejamību Kuldīgas vecpilsētas daļā. Sporta un aktīvās atpūtas laukums tiks veidots ar gumijotu segumu norobežotā teritorijā bērniem drošā vidē. Laukuma izveides rezultātā tiks sakārtota teritorija Pētera ielā 10, lai uzlabotu sporta pakalpojuma pieejamību skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem. Laukums būs atvērts un pieejams visiem interesentiem bez maksas. Tajā plānots rīkot sporta sacensības, nometnes un pasākumus Kuldīgas, Skrundas un Alsungas bērniem un jauniešiem, kā arī jebkurš interesents, iepriekš vienojoties ar biedrību, varēs izmantot šo laukumu bez atlīdzības āra aktivitāšu un sporta pasākumu rīkošanai.

 

Projekta nosaukums: Kuldīgas Jauniešu mājas pagalma labiekārtošana

Atbalsta pretendents: BDR “SDK jaunieši”

Kopējais finansējums: 38709.32 EUR

Publiskais finansējums: 27000.00 EUR

Projekta ietvaros plānots labiekārtot pagalmu, ierīkojot žogu un veicot pagalma bruģēšanu. Graustu un atkritumu novākšana plānota talkas veidā pirms būvniecības darbu uzsākšanas, piesaistot arī pašus jauniešus. Plānojot nepieciešamā pagalma labiekārtojumu, tika ņemts vērā pašu jauniešu viedoklis – prioritāri uzbūvēt pagalma nožogojumu, lai tiktu nodrošināta kārtība un drošība pagalmā un veikt pagalma pamatnes sakārtošanu, bruģējot to.

Projekta nosaukums: Tenisa laukuma izveide Kuldīgā

Atbalsta pretendents: BDR “Goldingen tenisa parks”

Kopējais finansējums: 30578.05 EUR

Publiskais finansējums: 26999.99 EUR

Projektā paredzēts  ierīkot iežogotu tenisa laukumu Rožu ielā 2, Kuldīgā. Plānots veikt vecā asfalta demontāžu, jauna asfalta ieklāšanu, paredzot virsūdeņu novadīšanas nosacījumus, grāvju tīrīšanu, kā arī mākslīgā seguma ieklāšana un tenisa laukuma aprīkošana. Papildus plānots iegādāties būvmateriālus caurredzama žoga ierīkošanai, augstumā, kādu nosaka tenisa laukumu projektēšanas normatīvi, ieejas vārtu vismaz 1.2m platumā ierīkošanai, nodrošinot iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem iekļūt un pārvietoties teritorijā, pamatojoties uz pretendenta sastādīto tāmi.

Projekta nosaukums: “Inovatīva fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida ieviešana lauku reģionā”

Atbalsta pretendents: BDR “BOKSA KLUBS PĒRKONS”

Kopējais finansējums: 10900.94 EUR

Publiskais finansējums: 9810.82 EUR

Projekta ietvaros paredzēta boksa ringa un boksa ekipējuma iegāde, lai dotu iespēju vietējiem iedzīvotājiem pavadīt brīvo laiku aktīvi, trenējoties un fiziski attīstoties.

Projekta nosaukums: Senioru un bērnu aktīvās atpūtas parka izveide Alsungas novadā

Atbalsta pretendents: PSV Alsungas novada dome

Kopējais finansējums: 20998.58 EUR

Publiskais finansējums: 18898.72 EUR

Projekta mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti un dažādot sabiedriskās aktivitātes Alsungas novada iedzīvotājiem, brīvā dabā izveidojot senioru un bērnu aktīvās atpūtas parku, tādējādi veicinot senioru un bērnu fizisko un mentālo aktivitāti un savstarpējo sadarbību.

3.rīcība: Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai

 

Projekta nosaukums: Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācija kultūras un mākslas vērtību saglabāšanai

Atbalsta pretendents: BDR Kuldīgas kultūras biedrība “LĪVIJA”

Kopējais finansējums: 34539.50 EUR

Publiskais finansējums: 27000.00 EUR

Izstāžu zāle izveidota, lai saglabātu tēlnieces Līvijas Rezevskas atstāto kultūras un mākslas mantojumu, gan materiālo, gan nemateriālo. Izstāžu zāle ir lielisks Kuldīgas kultūrvides papildinājums, kas dod iespēju kuldīdzniekiem un viņu viesiem kļūt par viena mākslinieka daiļrades aculieciniekiem.. Izstāžu zālē regulāri notiek kultūras pasākumi un otrajā stāvā izveidotajā izstāžu telpā notiek dažādu mākslu žanru maināmās izstādes – keramikas, glezniecības, lietišķās mākslas, fotogrāfiju izstādes.

Projekta mērķis ir uzlabot kultūras pakalpojumu kvalitāti, veicot Līvijas Rezevskas izstāžu zāles modernizācijui, kā arī digitālo tehnoloģiju iegādi, lai saglabātu unikālo Līvijas Rezevskas atstāto materiālo un nemateriālo kultūras un mākslas mantojumu, ko veido mākslinieces atstātie materiāli, dokumenti, stāsti un laikabiedru atmiņas par mākslinieces dzimtu un daiļradi, kā arī uzlabot sniegto kultūras pakalpojumu kvalitāti.

 

Projekta nosaukums: Īvandes baznīcas ēkas pamatu sakārtošana

Atbalsta pretendents: BDR “Mūsu mājas Īvande”

Kopējais finansējums: 25573.48 EUR

Publiskais finansējums: 23016.13 EUR

Projekta ietvaros tiks veikta Īvandes baznīcas ēkas pamatu sakārtošana.

Projekta nosaukums: Etnogrāfiski pareiza Snēpeles pagasta tautastērpa izgatavošana

Atbalsta pretendents: BDR Snēpeles pagasta deju kolektīvs

Kopējais finansējums: 10045.29 EUR

Publiskais finansējums: 9072.00 EUR

Projekta mērķis ir izgatavot etnogrāfiski pareizu Snēpeles pagasta tautastērpu ar krustainajiem brunčiem VPDK “Snēpele”, lai to popularizētu sabiedrībā un saglabātu kā kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

 

Projekta nosaukums: Rendas baznīcas jumta seguma un jumta konstrukcijas atjaunošana

Atbalsta pretendents: REL RENDAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

Kopējais finansējums:  84082.54 EUR

Publiskais finansējums: 27000.00 EUR

Projekta galvenais mērķis ir Rendas baznīcas jumta rekonstrukcija. Projekta ietvaros ir plānots restaurēt Rendas baznīcas jumtu, kas nodrošinās kultūras pieminekļa saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, kā arī dos iespēju dažādu kultūras un labdarības pasākumu organizēšanai. Tiks veikta vietējās teritorijas kultūras mantojuma objekta (Rendas baznīcas) saglabāšana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Projekta nosaukums: “Gājēju ceļa atjaunošana, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību Vārmes pagastā”

Atbalsta pretendents: PSV Kuldīgas novada pašvaldība

Kopējais finansējums: 29758.43 EUR

Publiskais finansējums: 26782.59 EUR

Projekta mērķis ir atjaunot gājēju ceļu posmā no autoceļa gar Vārmes pamatskolu līdz sporta hallei, vietējās teritorijas sakārtošanai, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti, padarot to pieejamu plašākai sabiedrības daļai, lai veicinātu sabiedrības iesaistīšanos vietējā kapitāla stiprināšanas un stratēģiskas un ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvās, tā palielinot lauku iedzīvotāju drošumspēju.