2019.gadā plānotās aktivitātes LEADER finansējuma saņemšanai

Biedrība “Darīsim paši!” 2019.gadā plāno izsludināt divas kārtas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2.pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai :

2019.gada janvārī/februārī  2.rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” un 3.rīcībā “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”.

2019.gada februārī/martā 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai”.

Par LEADER atbalsta nosacījumiem uzņēmējiem un sabiedriskā labuma projektiem, interesējies, zvanot 29463295 !