Tiek izsludināta ELFLA 5.kārta

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina

atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 411. pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” īstenošanas 5. kārtai.

Projektu iesniegumu pieņemšana 5. kārtai notiks no 2012. gada 6. jūnija līdz 2012. gada 6. jūlijam ar kopējo finansējumu 64 259.20 LVL (sešdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit deviņi lati un 20 santīmi).

Pasākums tiek finansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, pamatojoties uz 2011.gada 4.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.764 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””.

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Darīsim paši!” birojā un mājas lapā www.darisimpasi.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv, biedrības „Darīsim paši!” mājas lapā www.darisimpasi.lv.

Projektu iesniegumi papīra formā jāiesniedz biedrības „Darīsim paši!” birojā, Kuldīgā, Pilsētas laukumā 3, 2.stāvā (ieeja no sētas puses), LV-3301, vai elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms Lauku atbalsta dienestam uz e-pastu lad@lad.gov.lv.

Kontaktpersona: ELFLA administratīvā vadītāja Simona Nazarova, tālr. 63350142, mob.tālr. 26703067, simona@darisimpasi.lv.

 

Rīcības plāns 5. kārtai

Nr. p.k

Rīcība

Atbalsta apjoms (Ls)

Lauku attīstības programmas 2007.– 2013.gadam pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam (Ls)

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

Rīcības mērķi un plānotās darbības

9 Lauku saimniecību modernizācijas un mājražošanas attīstības veicināšana

64 259.20

3.1. aktivitāte – Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana;3.2. aktivitāte – Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

10 000

3.1. aktivitātē -Juridiskām, fiziskām

personām – 40% (*)

 

3.2. aktivitātē –

Juridiskām, fiziskām

personām – 50% (**)

Mērķis:Veicināt konkurētspējas paaugstināšanos lauksaimniecības produkcijas ražošanai – pirmapstrādei,  pirmapstrādei – pārstrādei   mājas apstākļos.

 

Plānotās darbības:

Atbalsts produkcijas ražošanai un pirmapstrādei mājas apstākļos, ilggadīgo augļkopības kultūraugu stādījumu ierīkošanai un kopšanai, produkcijas pirmapstrādei un pārstrādei mājas apstākļos,  mājas apstākļos saražotās produkcijas iepakošanai.


411 pasākums – Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā

3.1.aktivitāte – Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu un žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana.

3.2.aktivitāte – Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai.

(*) 3.1. aktivitātes ietvaros ar juridisko un fizisko personu tiek saprasta tā persona, kura:

1) ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētos lauksaimniecības produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, un audzē tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

2) plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu ražošanu, izņemot zivsaimniecības produktus, un tādu dzīvnieku audzēšanu, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku audzēšanas likums, ja šī persona projektu realizē vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

3.1.aktivitātes ietvaros atbalsta intensitāti palielina par 10 %:

1) ja fiziska persona, kas projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāka par 40 gadiem;

2) ja juridiskās personas dalībnieks, kas saimniecībā pieder vairāk nekā 51 procents pamatkapitāla daļu, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā ir jaunāks par 40 gadiem.

Atbalsta pretendentam, kas investīcijas iegulda normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku attīstībai, vides un lauku ainavas uzlabošanai noteiktajos mazāk labvēlīgajos apvidos, *** minēto atbalsta intensitāti palielina par:

1) 10%, ja pēc projekta pabeigšanas lauksaimniecības produktu ražošanas būve atrodas mazāk labvēlīgā apvidū;

2) 5%, ja mazāk labvēlīgā apvidū atrodas vismaz 50 procentu no atbalsta pretendenta pēdējās vienotajam platību maksājumam deklarētās platības, kā arī saimniecībā esošās segtās platības vai dzīvnieku novietnes, kurās turēto lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanai nav nepieciešama lauksaimniecībā izmantojamā zeme.

(**) 3.2. aktivitātes ar juridisko vai fizisko personu tiek saprasta tā persona, kura:

1) ir Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēts pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā;

2) kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos (izņemot zivsaimniecības produktus), ja šī persona projektu īsteno vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.


Projektu vērtēšanas kritēriji

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji tiek noteikti, vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem, kuri nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas savienības atbalstu lauku attīstības pasākumam „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšanas vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, piešķirot noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2.0 (0 = neatbilst; 0.5 = vāji; 1.0 = apmierinoši; 1.5 = labi; 2.0 = ļoti labi).

Projekta pieteikuma satura atbilstības stratēģijai vērtēšanas kritēriji

(maksimāli 22 punkti)

Kritērijs

Vērtējuma skaidrojums  un iegūstamie punkti

Maks. punktu skaits

1. Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. 2 – projekts atbilst konkrētai rīcībai;0 – projekts neatbilst konkrētai rīcībai.

Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

2

2. Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt uzlabojumus. 2 – Pamatota atbilstība stratēģijai, paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, sniegts problēmas apraksts, parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts atbilst rīcības mērķim;1,5 – daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, daļēji sniegts problēmas apraksts, parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu;

1 – daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts atbilst rīcības mērķim;

0,5- daļēji pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts daļēji atbilst rīcības mērķim;

0 – Nav pamatota atbilstība stratēģijai, nav paskaidrots, kādēļ projekts nepieciešams, nav sniegts problēmas apraksts, nav parādīts, ka plānotās rīcības risina problēmu, projekts neatbilst rīcības mērķim.

2

3. Projekta novitāte tā darbības teritorijā. 2 – pamatots, pilnīgi jauns pakalpojums vai aktivitāte vietējās rīcības grupas teritorijā;1,5 – jauns pakalpojums vai aktivitāte konkrētajā teritorijā (pilsētā, pagastā vai novadā), bet nav novitāte visā vietējās rīcības grupas teritorijā

1 –esošs/līdzīgs  pakalpojums vai aktivitāte, pamatots uzlabojums un piemērots mērķa grupai un  konkrētai teritorijai;

0,5 – nav pamatojuma par jaunizveidoto pakalpojumu vai aktivitāti;

0 – nav jauninājuma.

2

4. Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasniegšanu. 2 – projekts aptver iedzīvotāju vajadzības Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados;1,5 – projekts aptver iedzīvotāju vajadzības divos vai vienā novadā;

1 –  projekts aptver iedzīvotāju vajadzības viena pagasta teritorijā;

0,5 – projekts aptver atbalsta pretendenta vajadzības;

0 – projekts nesniedz ieguldījumu iedzīvotāju (t.sk.  mērķa grupu) vajadzību risināšanai.

2

5. Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe. 2 – projekta finanšu dati aprēķināti aritmētiski pareizi un saskaņā ar grāmatvedības principiem, viss ir saprotams, detalizēts un atbilstošs;1,5 – ir nebūtiskas kļūdas;

1 – ir kļūdas, piem., neatšķir avansa maksājumu un maksājuma pieprasījumu u.tml.;

0,5 – nav pamatotas budžeta pozīcijas;

0 –  projekta budžeta sadaļa nav aizpildīta.

2

6. Izmaksu samērojamība ar plānotajiem rezultātiem. 2 – izmaksas ir samērojamas ar plānotajiem rezultātiem1 – atsevišķas izmaksu pozīcijas nav samērojamas ar plānotajiem rezultātiem

0 – izmaksas nav samērojams ar plānotajiem rezultātiem vai nav skaidras un saprotamas.

2

7. Projekta rezultātā radīto darba vietu skaits. 2 – divas un vairāk pilna laika darba vietas;1,5 – viena pilna laika darba vieta;

1 – nepilna laika darba vietas;

0,5 – naglabātas esošās darba vietas;

0 –  nav jaunu darba vietu vai netiek saglabātas esošās, vai nav pamatojuma norādītajai darba vietai.

Nosaukto darba vietu skaitam jābūt adekvātam projekta saturam!

2

 

 

Kritērijs

Vērtējuma skaidrojums  un iegūstamie punkti

Maks. punktu skaits

8. Projekta publicitāte un informācijas izplatīšana. 2 – nosaukts pamatojums un aprakstītas aktivitātes;1,5 – nosaukts pamatojums, nav aprakstītas aktivitātes;

1 –  aprakstītas tikai aktivitātes;

0,5 – minimāli nosauktas aktivitātes;

0 – aktivitātes nav nosauktas vai aktivitātes neatbilst projekta prasībām.

2

9. Projekta ilgtspēja. 2 – izstrādāts mehānisms, kas nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju;1,5 – daļēji aprakstīts, kas un kā uzturēs projekta rezultātus pēc projekta beigām;

1- projekta mērķi saskan ar iesniedzēja ilgtermiņa mērķiem;

0,5 – projekta mērķi minimāli saskan ar iesniedzēja ilgtermiņa mērķiem;

0 – projekta mērķi nesaskan ar iesniedzēja ilgtermiņa mērķiem un/vai ilgtermiņa mērķi nav norādīti.

2

10. Projektā ietverti objektīvi, pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji. 2 – objektīvi un pārbaudāmi rezultāti ar būtisku sociālekonomisko ietekmi;1,5 – objektīvi un pārbaudāmi rezultāti ar nelielu sociālekonomisko ietekmi;

1 – objektīvi un pārbaudāmi rezultāti ar nenozīmīgu ietekmi;

0,5 – rezultāti un rādītāji ir nojaušami, bet nav nosaukti;

0 – rezultāti un rādītāji nav  nojaušami, nav nosaukti vai neobjektīvi norādītie rezultāti.

2

11. Projekta atbilstība Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem. 2 – atbilst Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem;0 – neatbilst Vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļauto rīcību kvalitatīvajiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

2

 

Kopējais novērtējumā iegūstamais maksimālo punktu skaits – 22.

Minimālais punktu skaits pozitīva atzinuma saņemšanai – 15.


Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji

Pie vienāda punktu skaita, kas iegūti vērtējot projektu pieteikumus pēc kvalitatīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

  • Papildus 1 punktu iegūst projekts, kas tiek realizēts ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra, kuros pieejamas līdzīgas aktivitātes.
  • Papildus 1 punktu iegūst projekta iesniedzējs, kurš iesniedzis mazāku projektu skaitu plānošanas periodā.
  • Papildus 1 punktu iegūst pretendents, kura administratīvajā teritorijā ir mazāka atbalstīto projektu finansējuma summa plānošanas periodā.