ELFLA IV KĀRTA

logo

“Mobilās amatniecības darbnīcas izveide Skrundā”
Iesniedzējs:  biedrība “Curonica”
Īstenošanas vieta: Lielā iela 1a, Skrunda
Kopējais finansējums: 4 820.80 LVL
Publiskais finansējums: 4 338.72 LVL
Kontakpersona: Loreta Robežniece
Projekta mērķis: izveidot pārvietojamo vietējās amatniecības darbnīcu Skrundas novadā.


“Rehabilitācijas pasākuma – reitterapijas nodrošināšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām”
Iesniedzējs:  biedrība  “Eguss”
Īstenošanas vieta: “Luņi”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 981.20 LVL
Publiskais finansējums: 8 983.08 LVL
Kontakpersona: Ilonda Reita
Projekta mērķis: izveidot reitterapijas laukumu un iegādāties zirgu treileri reitterapijas pakalpojuma pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

  Eguss 4karta Eguss 4karta 1


 “Kurināmā pieejamība sociālā riska grupām”
Iesniedzējs:  biedrība  “Kurzemes vides serviss”
Īstenošanas vieta: “Pumpuri”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 6 573.80 LVL
Publiskais finansējums: 5 916.42 LVL
Kontakpersona: Jana Bergmane
Projekta mērķis: veicināt jauna saimnieciskā pakalpojuma izveidi, lai nodrošinātu dabīgā kurināmā pieejamību dažādām sociālā riska grupām un iedzīvotājiem.


“Triju paaudžu tikšanās vieta Skrundā”
Iesniedzējs:  biedrība “Ventas krasti”
Īstenošanas vieta: Kalēju iela 4, Skrunda
Kopējais finansējums: 7 121.94 LVL
Publiskais finansējums: 6 409.75 LVL
Kontakpersona: Inese Ivāne
Projekta mērķis: izveidot āra rahabilitācijas laukumu dažādu paaudžu ļaudīm Skrundā.


“Laikmetīgās mākslas centrs Kuldīgas novadā”
Iesniedzējs:  biedrība “Zvaigžņu bērns”
Īstenošanas vieta: 1905.gada iela 5 – 8, Kuldīga
Kopējais finansējums: 8 910.81 LVL
Publiskais finansējums: 8 019.73 LVL
Kontakpersona: Danute Sīle
Projekta mērķis: izveidot laikmetīgās mākslas izglītības centru Kuldīgas novadā. radīt vietu, kurā izpausties visa mūža garumā, kurā piedalās cilvēki bez priekšzināšanām mākslā. Pielietot daudzveidīgu metodiku un laikmetīgās mākslas mācīšanas metodes.


“Kuldīgas Meža kapu apkārtnes labiekārtošana”
Iesniedzējs:  biedrība “Kuldīgas Meža kapu labiekārtošanas biedrība”
Īstenošanas vieta: Meža kapi, Kurmāles pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 8 041.08 LVL
Publiskais finansējums: 4 824.65 LVL
Kontakpersona: Dins Rīns
Projekta mērķis: labiekārtot Meža kapu apkārtnes teritoriju, padarot to pieejamu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


“Kuldīgas Svētās Annas baznīcas dārza labiekārtošana”
Iesniedzējs:  biedrība “Kuldīgas Svētās Annas baznīcas atbalsta biedrība”
Īstenošanas vieta: Dzirnavu iela 12, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 999.29 LVL
Publiskais finansējums: 8 999.36 LVL
Kontakpersona: Irma Gertnere
Projekta mērķis: Kuldīgas Svētās Annas baznīcas dārza pielāgošana visas sabiedrības pieejamībai un iekļaušana Kuldīgas pilsētas kultūrvidē.

ab2 ab1


“Jaunrades iniciatīvu centra izveide Kuldīgas novada pirmsskolas bērniem”
Iesniedzējs:  biedrība “Tēva mantojums”
Īstenošanas vieta: Kaļķu iela 33, Kuldīga
Kopējais finansējums: 5 652.03 LVL
Publiskais finansējums: 5 086.83 LVL
Kontakpersona: Natālija Siliņa
Projekta mērķis: izveidot jaunrades iniciatīvu attīstības centru bērniem vecumā no 1 gada līdz 7 gadiem, kas sekmētu bērnu un vecāku dzīves kvalitātes paaugstināšanos vietējā teritorijā.


“Gaismu Kultūrai!”
Iesniedzējs:  biedrība “Laidu laipa”
Īstenošanas vieta: “Laidu skola”, Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 6 728.94 LVL
Publiskais finansējums: 5 005.00 LVL
Kontakpersona: Andris Neilands
Projekta mērķis: aprīkot un iekārtot mūsdienu prasībām atbilstošu skatuvi ar jauniem aizkariem un kulisēm, izbūvēt skatuves aizmugurē telpu ģērbtuvei, iegādāties un uzstādīt skatuves apgaismojumu un apskaņošanas iekārtas, zāles logiem uzstādīt rulo žalūzijas un iegādāties 200 jaunus skatītāju krēslus, sekmējot iedzīvotāju dzīves kvalitātes paausgtināšanos, nodrošinot iespēju saņemt nepieciešamos pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.


“Multimediju aparatūras iegāde”
Iesniedzējs:  Kuldīgas novada pašvaldība (Rumbas pagasta pārvalde)
Īstenošanas vieta: Venta, Rudupes iela 1, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 2 004.83 LVL
Publiskais finansējums: 1 532.87 LVL
Kontakpersona: Lija Šēle
Projekta mērķis: iegādāties multimediju aparatūru – ekrānu, projektoru, digitālo fotoaparātu – kameru, lai pilnvērtīgāk varētu sniegt pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem. Līdz ar aparatūras iegādi organizējot gan mācību, gan atpūtas pasākumus – izglītojot iedzīvotājus par dažādām viņus interesējošām tēmām, kopīgi skatīties kino, veidot pagasta vēsturi.


“Interaktīvās klases skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem kvalitatīva mācību procesa nodrošināšana”
Iesniedzējs:  Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs
Īstenošanas vieta: “Saules stari”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 4 372.20 LVL
Publiskais finansējums: 3 934.97 LVL
Kontakpersona: Ināra Oļena
Projekta mērķis: divas klašu telpas ar interaktīvo aprīkojumu skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem alternatīvajai un augmentatīvajai komunikācijai.


“Pludmales volejbola laukumu labiekārtošana Kuldīgā”
Iesniedzējs:  biedrība “K-Volejs”
Īstenošanas vieta: Piltenes iela 25a, Kuldīga
Kopējais finansējums: 9 859.84 LVL
Publiskais finansējums: 8 873.86 LVL
Kontakpersona: Nauris Sokolovskis
Projekta mērķis: veikt nepieciešamos uzlabojumus pludmales volejbola laukumiem Kuldīgā, lai tie būtu atbilstoši un piemēroti treniņu darbam un aktīvai brīvā laika pavadīšanai gan Kuldīgas novada Sporta skolas audzēkņiem, gan citiem sportot gribētājiem.


“Suitu mantojuma krātuves izveide un aprīkošana”
Iesniedzējs:  biedrība “Etniskās kultūras centrs “Suiti””
Īstenošanas vieta: Ziedulejas iela 1, Alsunga
Kopējais finansējums: 5 160.89 LVL
Publiskais finansējums: 5 160.89 LVL
Kontakpersona: Dace Martinova
Projekta mērķis: iekārtot biedrības telpu ar nepieciešamajām mēbelēm un biroja tehniku, kas nodrošinātu suitu mantojuma krātuves izveidi un darbību.


“Solis solī”
Iesniedzējs:  Ģirts Jonelis
Īstenošanas vieta: “Mednieki”, Ēdoles pagsts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 9 997.62 LVL
Publiskais finansējums: 5 998.57 LVL
Kontakpersona: Ģirts Jonelis
Projekta mērķis: sniegt iedzīvotājiem saimnieciskos pakalpojumus viņu dzīvesvietā, izmantojot projekta ietvaros iegādāto tehniku.


“Sabiedrisko pakalpojumu centra izveide Alsungas novadā”
Iesniedzējs:  Alsungas novada dome
Īstenošanas vieta: Pils iela 10, Alsunga
Kopējais finansējums: 3 954.20 LVL
Publiskais finansējums: 3 558.78 LVL
Kontakpersona: Aiga Vanaga – Poriķe
Projekta mērķis: izveidot un pilnībā iekārtot sabiedrisko pakalpojumu centru Alsungas novadā, lai nodrošinātu tās darbības uzsākšanu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.


“Kultūrai un attīstībai Rendas pagastā”
Iesniedzējs:  Kuldīgas novada pašvaldība
Īstenošanas vieta: “Vīgneri”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 4 463.05 LVL
Publiskais finansējums: 4 016.74 LVL
Kontakpersona: Dace Pušīlova
Projekta mērķis: kultūras un atpūtas pasākumu, dzīves kvalitātes un kultūras infrastruktūras uzlabošana, radot labvēlīgu un mūsdienīgu vidi un radot iespēju iedzīvotājiem aktīvi iesaistīties kultūras procesos. Stiprināt iedzīvotāju saturīgu un lietderīgu brīvā laika izmantošanu, veidojot viņu dzīvi aktīvāku, interesantāku un perspektīvāku. Veicināt dažāda vecuma, dzimuma, tautību un sociālā stāvokļa iedzīvotāju sadarbību un aktīvu līdzdalību kultūras, sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā attīstībā. Izveidot materiālo bāzi Rendas kultūras nama pulciņu, klubu, radošo darbnīcu un pasākumu rīkošanai.


“Distanču slēpošanas trases Kuldīgas apkārtnē”
Iesniedzējs:  biedrība “Kuldīgas novada tūrisma un orientēšanās klubs “TAKA””
Īstenošanas vieta: Kuldīgas novads
Kopējais finansējums: 7 140.20 LVL
Publiskais finansējums: 6 426.18 LVL
Kontakpersona: Jānis Pētersons
Projekta mērķis: pamatlīdzekļu iegāde, lai nodrošinātu vietējās rīcības grupas teritorijas iedzīvotājiem iespējas izmantot kvalitatīvi sagatavotas dabīgā sniega distanču slēpošanas trases gan slīdsolim, gan klasikai.