EZIS 2022 FEBRUĀRIS

2022. gada 20. februārī platformā Google Clasroom notika šajā mācību gadā pirmā “Jauno zinātnieku skola”, lai jauniešiem radītu interesi par inženierzinātnēm un viņi papildus tiktu izglītoti, lai ar augstām sekmēm spētu nokārtot eksakto priekšmetu eksāmenus. Ceram, ka tieši šeit papildus motivāciju studijām eksakto zinātņu nozarēs iegūs jaunie speciālisti un vēlāk atgriezīsies reģionā, ar savām zināšanām radot pievienoto vērtību.

25 skolēni no pamatskolu grupas un 25 skolēni no vidusskolām, un viņu skolotāji pirms nodarbībām bija noskatījušies speciāli šīm tikšanās reizēm sagatavotus video sižetus. Šoreiz pamatskolu skolēni –  par siltumkustību un vielu izplešanos, par ķīmisko reakcijas vienādojumu pierakstu, bet vidusskolēni –  par fāžu pāreju, par to, kā izprast jonu apmaiņas reakcijas. Nodarbību laikā iegūtās teorētiskās zināšanas jaunieši pielietoja praktiski, izmantojot Mārtiņa Gulbja sagatavotos mācību komplektus, lai katrs savās mājās Mārtiņa vadībā patstāvīgi veiktu eksperimentus un pierakstītu ķīmiskās formulas un vienādojumus. To, ka jauniešiem tas bija aizraujoši, liecina viņu atsauksmes tērzētāvā:

Roberts: Man patika pildīt eksperimentus no mājam, un arī viss strādāja kā plānots.

Elīna Lelde: Man ļoti patika pašai visu izmēģināt. Bija interesanti redzēt gan kā vielas izskatās uz papīra (formula), gan īstajā dzīvē. Lielākā daļa no šodien apgūtā (abās stundās) bija kaut kas jauns, kas ir ļoti jauki. Tiešām skatījos, klausījos un mēģināju ar lielu interesi.

Annija: Man likās ļoti interesanti veikt visus eksperimentus, un es sapratu, kā siltums izplešas.

Agnija:  Bija interesanti redzēt, kā no aukstas pudeles, uzliekot virsū monētu, tā mazliet paceļas.

Jasmīna: Redzēju lieliskas reakcijas, un arī mazais brālis, kuram ir milzīga interese par ķīmiskajām reakcijām, stāvēja blakus un ar interesi vēroja.

Ingars: Tas gan nav tāpat, kā bija pirmajās nodarbībās (klātienē), taču man ļoti patika, un ir liels prieks, ka šīs nodarbības ir atgriezušās!

Sanija: Man patika, ka guvu ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī redzēju, kā tas izpaužas praktiski. Šādi uzreiz šķiet daudz interesantāk mācīties.

Nākamā nodarbība 13. martā.

 Uzziņai:

2019. gada 6. jūnijā Lauku atbalsta dienests apstiprināja projektu Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

 Projektu atpazīsim arī pēc nosaukuma EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks).

Projektā plānotās aktivitātes tiek organizētas saskaņā ar sadarbības līguma nosacījumiem, kas noslēgts starp Vietējām rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Laukiem un Jūrai”, Dobeles rajona lauku partnerību, Kandavas Partnerību, biedrību “Darīsim paši”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar reģionā darbojošos uzņēmumu SIA “SCHWENK Latvija”. Uzņēmums ražo augstākās kvalitātes cementu, SIA “SCHWENK Latvija” projektā pārņēmis nodibinājuma “CEMEX Iespēju fonds” saistības.

Projektā tiek organizētas daudzveidīgas aktivitātes (2019-2022)

1. Trīs semināri/nodarbības eksakto priekšmetu skolotājiem no visa reģiona.

2. “Jauno zinātnieku skola” reģionā.

3. Reģionā esošajām skolām izstrādāts dizaina komplekts. Integrētais komplekts tiks ieviests visu piecu sadarbības partneru kādā no skolām.

4. Noorganizēts āra pasākums “Zinātnes diena”.

5. Projekta laikā pievērsta uzmanība publicitātes pasākumiem un strādāts ar sociālajiem mēdijiem, lai parādītu plašo inženierzinātņu spektru. Projektam izstrādāts logo atpazīstamības veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes plānotas līdz 2022. gada augustam.