3. kārtas projektu iesniegumu pieņemšana ir sākusies!

Ir sākusies konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārta Lauku  attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.Projekta konkursa 3. kārtā pieejamais finansējums – 292`035.60 euro.

Projektu iesniegumu pieteikumus no 24.07.2017. – 24.08.2017 var iesniegt 2. un 3. rīcībā (Sabiedriskā labuma projekti).

  1. RĪCĪBA: “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un teritorijas sakārtošanai” Pieejamais publiskais finansējums – 175`447.48 euro.
  2. RĪCĪBĀ: “Atbalsts materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dabas mantojuma saglabāšanai”. 3. kārtā pieejamais publiskais finansējums – 116`588,12 euro.

Sīkāka informācija :

http://lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/leader/leader-pieejas-istenosana-2014-2020/

https://www.darisimpasi.lv/saistosie-dokumenti/