Kategorijas: Visas ziņas Page 2 of 30

Notikušas diskusijas pašvaldībās par iesaisti sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā

Deviņos novados notikušas diskusijas pašvaldībās par iesaisti sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā.

2019.gadā laikā no oktobra līdz decembrim LEADER projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros 9 Latvijas novadu pašvaldībās (Alsunga, Babīte, Gulbene, Jelgava, Ķekava, Kuldīga, Mārupe, Olaine un Ozolnieki) norisinājās semināri pašvaldību darbiniekiem ar mērķi sniegt informāciju  par pašvaldības iespējām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā. Pasākuma laikā dalībnieki tika informēti par ar sociālo uzņēmējdarbību saistīto likumdošanu, pieejamajiem atbalsta mehānismiem sociālajiem uzņēmējiem, tika stāstīts par veiksmīgiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Latvijā un pasaulē, kā arī notika diskusija, kā laikā ne tikai bija iespējams saņemt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, bet arī mēģināts identificēt problēmas novadā, ko būtu iespējams risināt ar sociālo uzņēmumu palīdzību. Diskusijās tika runāts arī par nepieciešamajiem atbalsta rīkiem pašvaldībām, lai veiksmīgāk varētu sadarboties ar sociālajiem uzņēmējiem.

Agnese Frīdenberga, juriste, “Providus” pētniece, “Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” valdes locekle, kura bija rīkoto semināru/darbnīcu vadītāja un moderatore, redzēto 9 pašvaldībās komentē: “Tas nekad nav viegls lēmums mainīt esošās paradigmas un mēģināt rīkoties citādi, kā ierasts. Bija iespējams novērot, ka lai arī pašvaldības vēlas izrādīt labo gribu, pastāv bailes no nezināmā un nesaprotamā.”

Uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Kristīne Danovska (Ķekavas novada pašvaldība) uzskata, ka lielākais izaicinājums, ir uzturēt aktuālu sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un nepazaudēt to ikdienas rutīnā.  “Pēc prezentācijas, kur tika stāstīts, kādas ir pieejamas pašvaldību atbalsta un sadarbības iespējas ar sociālajiem uzņēmumiem, joprojām ir daudz jautājumu, kur nepieciešama iedziļināšanās. Jo iedzīvotāji vēlas redzēt jēgpilnu līdzekļu izlietojumu, kas sniedz kopīgu labumu sabiedrībai, piemēram, kā veidot iedzīvotāju izpratni par sociālās uzņēmējdarbības nozīmīgumu? Kā skaidrot un pamatot  sabiedrībai pašvaldības izvēlētos atbalsta mehānismus?” viņa jautā.

Bija pašvaldības, kur semināru un diskusiju kuplā skaitā apmeklēja gan lēmējvara, gan izpildvara, kā labie piemēri šeit minami Jelgavas novads un Ķekavas novads.. “Informācijas nodošanai  pašvaldību deputātiem un darbiniekiem iespējamais variants ilgtermiņā būtu vebināri, ko skatīt iespējams jebkurā ērtā laikā”,  šādu risinājumu piedāvā Gulbenes novada Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Liene Kazāka.

“Īpaši jāatzīmē, ka, jo tālāk no Rīgas atrodas pašvaldība, jo lielāka bija arī uzņēmēju interese par šo semināru, lai arī viņi nebija primārā mērķauditorija. Uzteicamas ir arī lielakajā daļā pašvaldību pieejamās atbalsta programmas nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem, kas ir laba augsne tam, lai nākotnē reģionos veidotos sociālie uzņēmumi,” saka Agnese Frīdenberga.

No šī secināms, ka, ja būs uzņēmēji, jauni vai esoši, kas vēlēsies veidot sociālos uzņēmumus, pašvaldību atbalsts iespēju robežās tiks sniegts. Tomēr jārēķinās, ka iespējams būs nepieciešams ilgāks laiks, lai pašvaldības un sabiedrība akceptētu un pieņemtu šādu uzņēmējdarbības formu kā vērtību un attiecīgi mainītu esošos procesus vai ieviestu jaunus.

Kā turpinājums katrā pašvaldībā notikušajām diskusijām, 2020.gada marta mēnesī tiks organizēts kopīgs projektā iesaistīto partnerību teritoriju novadu pašvaldību pārstāvju seminārs, lai turpinātu izzināt un diskutēt par sociālo uzņēmēju un pašvaldību sadarbības modeļiem.

Projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros visā 2020.gada garumā vēl plānotas sekojošas aktivitātes:

 • Pieredzes apmaiņas braucieni
 • Biznesa ideju attīstības “laboratorija”
 • Mentoru pakalpojumi
 • Videolekcijas
 • Rokasgrāmata topošajiem sociālajiem uzņēmējiem

Vairāk informācijas par turpmākajiem pasākumiem lasi projektā iesaistīto partnerību mājas lapās un Facebook lapās, kā arī  Facebook lapā – https://ej.uz/biznesasiltumnica

Nāc un piedalies!

Izmanto iespēju!

Individuālām konsultācijām par LEADER uzņēmējdarbības projektu nosacījumiem vari pieteikties, zvanot 29463295.
Būs iespēja klātienē ar mums tikties arī Alsungā un Skrundā, par ko informēsim atsevišķi.

Izsludinām projektu pieteikumu konkursu

Biedrība „Darīsim paši!” izsludina atklāta konkursa projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai.

Projektu konkursa 7. kārtā pieejamais finansējums ir 197`080,22 eiro.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 16.02.2020. līdz 16.03.2020.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:

1. MĒRĶIS: VIETĒJĀS EKONOMIKAS STIPRINĀŠANA

1. RĪCĪBA: Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai

Pieejamais finansējums 197`080,22 euro; atbalsta intensitāte līdz 70%, kopprojektam līdz 80%.

Attiecināmā summa vienam projektam – 20 000,00 eiro

7.kārtā tiek atbalstīti projekti, kuros paredzēta pamatlīdzekļu iegāde. Projekti, kuros plānota būvniecība, netiks atbalstīti.

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 5. punktā minētajam, iespējamas šādas darbības: 

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.

5.1.3. Vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšana vai labiekārtošana, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešana un to atpazīstamības tēla veidošana.

Rīcības apraksts:

 • Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
 • Lauksaimniecības produktu pārstrāde, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšana.
 • Tādas vides radīšana vai labiekārtošana, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešana.
 • Darbinieku produktivitātes kāpināšana.

Ar pilnu sludinājuma tekstu varat iepazīties >>ŠEIT

Aicina pieteikties intensīvām apmācībām sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

Labklājības ministrija aicina ikvienu interesentu no visas Latvijas, kam ir sava sociālās uzņēmējdarbības ideja, pieteikties bezmaksas intensīvo apmācību kursam veiksmīgas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un īstenošanai. Apmācības būs unikāla iespēja īsā laikā dažādu speciālistu vadībā apgūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas, lai dibinātu savu sociālo uzņēmumu un ideju beidzot pārvērstu realitātē.

Apmācību sākumā dalībniekiem tiks skaidrota sociālās uzņēmējdarbības būtība un tiesiskais regulējums Latvijā, kā arī notiks praktiskais darbs, lai izvērtētu savas biznesa idejas atbilstību sociālajai uzņēmējdarbībai. Tālāk tiks sniegtas padziļinātas zināšanas par mārketingu, komunikāciju, uzņēmuma zīmolu un dažādiem attīstības modeļiem. Īpaši vērtīga apmācību daļa būs par grāmatvedību un nodokļiem, kur šie jautājumi tiks aplūkoti ņemot vērā sociālā uzņēmuma specifiku. Apmācību kursa noslēgumā dalībnieki apgūs zināšanas par finanšu vadību un to, kā sagatavot veiksmīgu AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” granta pieprasījuma projektu sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Apmācības notiks četras sestdienas pēc kārtas Rīgā, Alberta ielā 13, no plkst.10:00 līdz 17:30 Kopumā notiks trīs apmācību kursi:

 • 1. kurss: 18.01., 25.01., 1.02., 8.02. (pieteikšanās līdz 13. janvārim)
 • 2. kurss: 8.02., 15.02., 22.02., 29.02. (pieteikšanās līdz 3. februārim)
 • 3. kurss: 29.02., 7.03., 14.03., 21.03. (pieteikšanās līdz 24. februārim)

Dalība apmācībās ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots. Lai kļūtu par apmācību dalībnieku kādā no trim kursiem, līdz norādītajam pieteikšanās datumam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: https://forms.gle/bpyMrWZEL7fRVrhTA, kas pieejama Labklājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā https://www.facebook.com/labklajibasministrija/, sadaļā “Pasākumi”, kā arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājas lapā www.sua.lv, sadaļā “Jaunumi”. Visi apmācību kursu dalībnieki saņems elektronisku apstiprinājuma ziņu savā e-pastā nākamajā dienā pēc attiecīgā pieteikšanās termiņa. Papildu informācija: Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686.

Vienlaikus Labklājības ministrija informē, ka pavasarī fiziskas personas bez iepriekšējas pieredzes uzņēmējdarbībā tiks aicinātas piedalīties sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā. Plašāka informācija sekos.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Uzsāc ceļojumu Kurzemes garšās un prasmēs!

Kurzemnieki prot no dabas paņemt to, ko tā sniedz, un pārvērst pavisam īpašos, neatkārtojamos produktos.

Ielūkojies http://razotskurzeme.lv/ un uzsāc ceļojumu Kurzemes garšās un prasmēs!

Mājas lapa tapusi projekta “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” (nr. 17-00-A019.332-000004), kurš tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālās un starpvalstu sadarbība”, ietvaros, sadarbojoties sešām Kurzemes vietējās rīcības grupām – “Darīsim paši!”, Saldus rajona attīstības biedrība”, “Talsu rajona partnerība”, “Laukiem un jūrai”, “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, “Kandavas Partnerība”.

Kopsavilkums par darbnīcām “Bizness + Sociālais mērķis = sociālā uzņēmējdarbība”

Projekta “EZIS” aktualitātes

Ezis_logo_fin_krasains.jpg

Projekta EZIS (Eksaktās Zinātnes Inženiera Spēks) ietvaros ir notikušas jau 3 „Jauno Zinātnieku skolas” nodarbības. Šā gada 28. septembrī norisinājās pirmās nodarbības Brocēnu vidusskolā, kas pulcēja 50 zinātkārus jauniešus no vairākiem novadiem, lai kopīgi apgūtu un izzinātu atomu uzbūvi, zvaigžņu spektrus, oksidēšanās pakāpes, cietas vielas, šķidrumus un gāzes, neparastas ķīmiskās reakcijas un fizikālos procesus un citas! Nākošās nodarbības norisinājās Dobeles valsts ģimnāzijā 12. oktobrī, kuru laikā jaunieši varēja apgūt tādas tēmās, kā elektrostatika, potenciāls, kondensatori, galvaniskais elements, Voltas stabs, bateriju un akumulatoru uzbūve un materiālu elektrovadītspēja. 2. novembrī 50 jaunieši pulcējās Zemgales vidusskolā, lai satiktos jau trešo reizi un mācītos par metāliem, to reakcijām un aktivitāti. Nodarbības tiek organizētas sadarbībā ar Labratorium Zinātnes skolu. 


“Jauno Zinātnieku skola” norisināsies visa mācību gada garumā, kur vienu sestdienu katru mēnesi jaunieši iepazīs dabaszinātņu brīnumus, ciemojoties vairākās skolās Kurzemē. Viena no skolām, kur viesojās jaunieši bija 7. decembrī V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā. Mācību gada noslēgumā tiks organizēts erudīcijas konkurss, kur jaunieši varēs pielietot savas jauniegūtās zināšanas, lai sacenstos savā starpā.

Neliels ieskats no “Jauno Zinātnieku skolas” V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā.

Projekta ietvaros 2020. gada pavasarī Saldū tiks organizēta „Zinātnes diena”, kuras laikā vietējā sabiedrība tiks iepazīstināta ar plašo inženierzinātņu spektru, kā arī ar vietējiem uzņēmumiem, kuros nepieciešami šo nozaru speciālisti, kā arī ar mācību iestādēm, kur šīs profesijas apgūt. Pasākums veicinās inženierzinātņu atpazīstamību, popularizēšanu un vietējai sabiedrībai ļaus saskatīt reālas nākotnes iespējas šajā nozarē, kas nākotnē motivēs bērnus izvēlēties studijas šajā virzienā.

Visa aktuālā informācija par projekta aktivitātēm, kā arī daudzi citi interesanti fakti un video par inženierzinātnēm ir pieejami sekojot līdzi www.facebook.com/projektsezis un Instagram: #projektsezis. 

Aktivitātes tiek organizētas projekta Nr.19-00-A019.332-000008 „Inženierzinātņu apguves popularizēšana reģiona ilgtspējīgas ekonomiskās attīstības veicināšanai”, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākums „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. 

LOGO PROJEKTAM EZIS.jpg

Baznīcas ēkai novadīts liekais mitrums

Lai Īvandes baznīcas mūriem nekaitētu liekais mitrums, draudze piesaistījusi Eiropas fondu finansējumu.

Projekts „ Īvandes luterāņu draudzes baznīcas ēkas pamatu hidroizolācija”  noslēdzies.

Tas tika īstenots ar ELFLA publisko finansējumu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” (LEADER) aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

2018.gadā projekta ietvaros izbūvēta baznīcas ēkas pamatu vertikālā hidroizolācija, izbūvēta lietus kanalizācijas sistēma ar 8 drenāžas akām, 2019.gadā- atjaunots zālāju un grants segums. Rezultātā novērsta baznīcas sienu bojāšanās mitruma ietekmē.

Kopā darbos izlietoti  27077,67 euro, no tiem 23016,13 euro ELFLA finansējums, 2567,36 euro Kuldīgas novada pašvaldības, bet atlikušais – Īvandes draudzes finansējums. Darbus veica SIA „AB būvniecība”.

Pirms darbu uzsākšanas, atrokot pamatus, veikta arī arheoloģiskā izpēte, kuras laikā gan ievērības vērti atradumi netika konstatēti .

Ūdens bojājošās ietekmes novēršana, kas panākta projekta realizācijā, ir pirmais solis, lai varētu uzsākt baznīcas iekštelpu un fasādes kosmētiskos remontus, atjaunojot sienu un griestu krāsojumu .

Skrundā tikās sociālās uzņēmējdarbības interesenti

5. novembrī Skrundas muižā, Skrundā LEADER sadarbības projekta “Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros norisinājās viena no aktivitātēm – seminārs un darbnīca “Bizness + Sociālais mērķis = Sociālā uzņēmējdarbība”.

Pasākumu atklāja biedrības “Partnerība “Daugavkrasts”” administratīvā vadītāja Aiga Smiltāne, kura iepazīstināja klātesošos ar projekta plānotajām aktivitātēm, īsumā pastāstot par projektu, kur gada garumā piecu partnerību teritorijās (“Partnerība Daugavkrasts”, lauku partnerība “Lielupe”, biedrība “Darīsim paši!”, biedrība “SATEKA” un “Pierīgas partnerība”) tiks organizētas dažādas aktivitātes sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.

Uz semināru bija ieradušies interesenti ne tikai no biedrības “Darīsim paši!” teritorijām (Skrundas, Kuldīgas un Alsungas novadiem), bet arī no Saldus, Liepājas, Ventspils un citiem novadiem. Šobrīd Latvijā ir reģistrēti 75 uzņēmumi, kuriem ir sociālā uzņēmuma statuss, taču Skrundas, Alsungas un Kuldīgas novados pagaidām nav reģistrēts neviens sociālais uzņēmums.

Darbnīcas dalībnieki  “Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas” projektu koordinātores Regitas Zeiļas vadībā ielūkojās sociālās uzņēmējdarbības būtībā, vēsturē, dažādībā Latvijā un pasaulē. Dalībniekiem bija iespēja pēcpusdienā kopā ar nozares ekspertiem un esošiem uzņēmējiem strādāt pie savas idejas attīstības, izmantojot sociālā biznesa modeļa kanvu.

Darbnīcā, kā viena no lektoriem, piedalījās Līga Broduža no uzņēmuma SIA “Dabas zirgi”, stāstot par savu pieredzi ceļā līdz sociālā uzņēmuma statusam, uzsverot, ka ceļš līdz sociālā uzņēmuma statusam nav viegls, bet, ja uzņēmumam ir skaidri redzams mērķis un šis mērķis atbilst sociālās uzņēmējdarbības principiem, tad tas ir sasniedzams. Līga Broduža: “Mēs ļoti plaši redzam tēmu – vardarbība pret zirgiem. Jau līdz šim likās loģiski, ka mēs par šo tēmu runājam, stāstam un informējam sabiedrību. Un pēkšņi izrādījās, ka mēs esam atbilstoši sociālā uzņēmuma statusam un, ka šis mērķis ir daudz lielāks, nekā mēs bijām iedomājušies…”

Turpmākā gada garumā tiks organizētas dažādas aktivitātes, piemēram, biznesa ideju attīstības “laboratorija”, jauno uzņēmumu mentorings, gatavota rokasgrāmata, rīkoti pieredzes apmaiņas braucieni uz citu novadu sociālajiem uzņēmumiem, lai iedvesmotu, iedrošinātu un sniegtu nepieciešamo informāciju un zināšanas.

Page 2 of 30

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén